Vylepšovanie kognície a motorickej rehabilitácie s využitím zmiešanej reality

Cieľom projektu je porozumieť účinkom zmiešanej reality na kogníciu človeka. Tieto účinky budeme skúmať behaviorálne i fyziologicky, a to v prípade zdravých jedincov i pacientov po cievnej mozgovej príhode.


22. 11. 2017 09.46 hod.
Od: Igor Farkaš

Zodpovedný riešiteľ: FMFI UK - prof. Ing. Igor Farkaš, PhD., RNDr. Barbora Cimrová, PhD., Mgr. Martin Marko, PhD., RNDr. Martin Madaras, PhD. 
Spoluriešitelia: Ústav merania SAV (Mgr. Ing. Roman Rosipal, PhD. a spol.) a FEI Technickej univerzity v Košiciach (doc. Ing. Branislav Sobota, PhD. a spol.)
Financovanie projektu: Agentúra na podporu výskumu a vývoja, APVV-16-0202
Doba riešenia projektu: 2017-2021

Technológia využívajúca zmiešanú realitu (ZR) otvára nové obzory poznávania a ponúka široké možnosti uplatnenia. V rámci projektu sme formulovali dve hypotézy zamerané na zisťovanie účinkov ZR na kogníciu: (1) V prípade zdravých jedincov budeme skúmať, či kognitívny tréning pomocou ZR ovplyvní ich percepčnú a kognitívnu výkonnosť. To budeme merať (a) behaviorálne pomocou počítačových psychologických testov, a (b) fyziologicky pomocou merania ERP odoziev (potenciálov viazaných na udalosť, skrytých v elektrickej aktivite mozgu). (2) V prípade pacientov po cievnej mozgovej príhode budeme testovať hypotézu, či ich skúsenosti s tréningom v ZR, v kombinácii s rozhraním mozog-počítač, budú mať vplyv na zosilnenie oscilačných senzo-motorických rytmov v elektrickej aktivite mozgu (EEG), čo bude testované pred a po každom tréningu.