Odborní asistenti na KJP (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie 2 miest odborných asistentov na Katedru jazykovej prípravy s nástupom vo februári 2020


09. 12. 2019 13.45 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 2 miest

odborných asistentov na

Katedru jazykovej prípravy

Požiadavky: 

1. miesto

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  pedagogického alebo filologického zamerania v kombinácii slovenský jazyk/anglický jazyk,
  • prax vo vyučovaní jazykov  minimálne 3 roky,
  • vítaná je prax vo vyučovaní slovenského jazyka pre cudzincov

2. miesto

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pedagogického alebo filologického zamerania v odbore anglistika,
  • prax vo vyučovaní anglického jazyka minimálne 3 roky,
  • vítaná je prax vo vyučovaní technickej angličtiny
  • vítaná je tiež kombinácia anglického a ruského jazyka

Nástup: 1. február 2020 (prípadne dohodou)

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite najneskôr do 8. januára 2020 na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.,v.r. 
dekan fakulty