Lektor na KTVŠ (výberové konanie)

Dekan FMFI UK vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta lektora na Katedre telesnej výchovy a športu s termínom nástupu v apríli 2019


11. 12. 2019 07.48 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 
v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., 
v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie  

1 miesta:  vysokoškolský učiteľ – lektor

na Katedru telesnej výchovy a športu 

Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
  • skúsenosti s vedením vysokoškolského družstva na športových podujatiach,
  • s organizáciou vysokoškolskej ligy a väčších športových podujatí,
  • s vedením hodín a tréningov v plávaní, volejbale a bedmintone,
  • s organizáciou letných a zimných kurzov športov v prírode.

Nástup: 1.4.2020

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní, potvrdenie o odbornej praxi; prehľad citácií, pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite do 7.1.2020 na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
dekan fakulty