Docenti na KEF a KI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta docentov na Katedru experimentálnej fyziky a Katedru informatiky s nástupom v marci 2020


11. 12. 2019 08.00 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miest

vysokoškolského učiteľa - docenta na

Katedru experimentálnej fyziky, oddelenie Optiky

Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a habilitácia v odbore Fyzika
  • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Optika, lasery a optická spektroskopia
  • vedecká a publikačná činnosť v oblasti Optiky, optickej spektroskopie a fyziky laserov

a

vysokoškolského učiteľa - docenta na

Katedru informatiky

Požiadavky:

  • habilitácia v odbore Informatika, alebo v príbuznom odbore, prax minimálne 10 rokov
  • pedagogické zameranie: teoretická informatika, algoritmy pre riešenie ťažkých problémov, skúsenosti s výpočtami veľkého rozsahu, dobrá znalosť programovacích jazykov C, C++, Python;
  • široký rozhľad v oblasti informatiky, matematiky a moderných informačných technológií;
  • publikačná aktivita v rozsahu a kvalite odpovedajúcej zaradeniu do špičkového výskumného tímu „Grafy, mapy a iné diskrétne štruktúry“.

Nástup:  1. marec 2020

        Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

       Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít zašlite najneskôr do 7.1.2020 na adresu: 


Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava


prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc. v.r.
dekan fakulty