Fyzikálne vlastnosti a dynamika meteoroidov (projekt APVV)

Cieľom projektu je študovať fyzikálne charakteristiky rojovej aj sporadickej populácie meteoroidov na základe systematického monitorovania meteorickej aktivity a spektrálnych pozorovaní zo severnej aj južnej hemisféry.


12. 02. 2018 13.48 hod.
Od: Leonard Kornoš

Hlavný riešiteľ: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, oddelenie astronómie a astrofyziky KAFZM – doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.Ing. Pavol Zigo, PhD.Mgr. Jozef Világi, PhD.RNDr. Roman Nagy, PhD.prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.Mgr. Pavol Matlovič
Spoluriešiteľ: Astronomický ústav SAV - RNDr. Mária Hajduková, PhD., Mgr. Marián Jakubík, PhD., Mgr. Dušan Tomko, PhD.
Financovanie projektu: Agentúra na podporu výskumu a vývoja, projekt APVV-16-0148
Doba riešenia projektu: 2017-2021

Projekt je zameraný na výskum fyzikálnych a dynamických vlastností meteoroidných častíc a na získavanie nových dát vlastnou technikou, celooblohovým systémom AMOS (All-sky Meteor Orbit System). Predmetom projektu je zistenie podielu kometárnych a asteroidálnych meteoroidov v aktuálnom prítoku medziplanetárnej hmoty na Zem, heterogenity materiálu v meteorických prúdoch a zmeny počas vývoja prúdov v Slnečnej sústave.

Za týmto účelom dobudujeme sieť kamier AMOS na južnej a severnej hemisfére spolu s dátovým prepojením na centrálny server na FMFI UK. Sieť poskytne aktuálne a originálne informácie využiteľné v základnom výskume a aj ako aplikácia pre prevádzkovateľov satelitov na obežnej dráhe Zeme. Novou oblasťou v projekte sú spektrálne dáta získané z pozorovaní meteorov a určovanie ďalších fyzikálnych charakteristík, ktoré nám pomôžu rozlíšiť pôvod meteoroidov. Analýzy meteoritov (meteorit je časť meteoroidu, ktorá ak prežije prelet atmosférou, dopadne na povrch Zeme) poskytnú údaje o veľkosti meteoroidných telies pred vstupom do atmosféry a o ich expozícii kozmickým žiarením počas existencie v medziplanetárnom priestore. Numerické modelovania umožnia študovať dynamiku meteoroidov v Slnečnej sústave. Dáta získané z pozorovaní a aj existujúce dáta budú využité na vyhľadávanie nových meteorických rojov, zvlášť rojov s radiantami na málo preskúmanej južnej oblohe. Taktiež bude detailnejšie študovaná štruktúra známych rojov a bude sa hľadať súvis medzi prúdmi meteoroidov a ich materskými telesami. Poznanie tejto súvislosti v budúcnosti umožní lepšie predpovedať približovanie sa prúdov meteoroidov, najmä ich častí s vyššou priestorovou hustotou, k dráhe Zeme, kde môžu ohrozovať umelé družice a kozmické stanice s ľudskou posádkou.