Profesor na KAI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta profesora na Katedre aplikovanej informatiky s nástupom vo februári 2016


09. 12. 2015 12.49 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie    

funkcia/pracovné miesto profesor 

na Katedru aplikovanej informatiky

Požiadavky: 

 • vedecko-pedagogický titul „profesor“ v odbore Informatika alebo v príbuznom odbore
 • pedagogické zameranie na predmety z oblasti kognitívnej vedy a aplikovanej informatiky (zameranie umelá inteligencia)
 • vedecká orientácia na oblasť kognitívna veda alebo umelá inteligencia
 • publikačná aktivita v oblastiach kognitívna veda alebo umelá inteligencia
 • participácia v magisterských študijných programoch aplikovaná informatika a kognitívna veda a doktorandského programu informatika 

Nástup:   február 2016

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K prihláške do výberového konania je potrebné doložiť:

 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • doklad o bezúhonnosti
 • doklady o vzdelaní
 • doklady o dosiahnutých vedecko-pedagogických hodnostiach
 • prehľad pedagogických, vedecko-výskumných a organizačných aktivít za posledných 5 rokov
 • prehľad publikácií a citácií za posledných 5 rokov

Termín uzávierky podávania prihlášok je 12. január 2016

Prihlášky prijíma:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava


prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.,v.r.
dekan fakulty