Projekty KEGA - podávanie záverečných správ

ročné správy: do 15.11.2016 do 14:00 hod.; záverečné správy: do 17.1.2016 do 14:00 hod.


14. 09. 2016 14.01 hod.

Termín podávania ročných správ je do 15. 11. 2016 do 14.00 hod.

Termín podávania záverečných správ končiacich projektov je najneskôr do 17. 1. 2017 do 14.00 hod. 

Písomné potvrdenie o podaní ročnej/záverečnej správy sa zasiela poštou na MŠVVaŠ SR najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). Bez podpísanej tlačenej verzie originálu potvrdenia o podaní ročnej/záverečnej správy (len 1 strana) alebo v prípade jeho nedoručenia v stanovenom termíne nebude elektronicky podaná správa akceptovaná.

Toto zabezpečí CPP hromadne, o termínoch Vás budeme informovať.