Projekty VEGA - podávanie finančných a záverečných správ

Termín: 17.1.2020, do 14:00 hod.


07. 01. 2020 12.42 hod.
Od: Martina Sandanusová

Finančné správy riešených projektov (vyplnenie formulára čerpania dotácie VEGA za rok 2019)

Vedúci projektov VEGA, pokračujúcich v roku 2020 i končiacich v riešení v roku 2019, sú povinní najneskôr do 17.1.2020 do 14.00 hod. elektronicky vyplniť formulár čerpania dotácie VEGA za rok 2019 prostredníctvom systému e-VEGA (menu Projekty/Financovanie projektu). Písomná forma finančnej správy sa na odbor koordinácie vedy a techniky na VŠ nezasiela, stačí ju uložiť v on-line systéme. 

Záverečné správy projektov končiacich v roku 2019

Vedúci projektov, ktorých riešenie sa končí v roku 2019, elektronicky podávajú záverečnú správu za celé obdobie riešenia projektu v systéme e-VEGA do 17.1.2020 do 14.00 hod. a v tlačenej podobe zasielajú poštou iba vygenerované potvrdenie o podaní záverečnej správy (veľmi zjednodušené a administratívne menej náročné - len 1 strana), ktoré musí byť opečiatkované a podpísané príslušným funkcionárom vysokej školy a vedúcim projektu. Potvrdenie (nie celá vytlačená správa) sa posiela na odbor koordinácie vedy a techniky na VŠ najneskôr do 22.1.2020 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke).
Viac na: https://www.minedu.sk/podavanie-aktualizacii-riesitelskych-kolektivov-na-rok-2020-financnych-sprav-za-rok-2019-a-zaverecnych-sprav-projektov-konciacich-v-roku-2019/

Termín odovzdania záverečných správ VEGA na CPP (F1-118) je 20.1.2020 do 14:00.

Je potrebné priniesť 2x potvrdenie o podaní správy a 1x vytlačenú záverečnú správu (z dôvodu archivácie vyplývajúcej z registratúrneho poriadku UK).


Oznam o zverejnení výsledkov hodnotenia nových projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2020: https://www.minedu.sk/oznam-o-zverejneni-vysledkov-hodnotenia-novych-projektov-vega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2020/