Docent na KAMŠ (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto docenta na Katedru aplikovanej matematiky a štatistiky s nástupom v marci 2016


01. 02. 2016 21.50 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 

funkcia/pracovné miesto docenta na 

Katedru aplikovanej matematiky a štatistiky 

Kvalifikačné predpoklady:

  • vedecko-pedagogický titul docent v odbore  Matematika alebo Aplikovaná matematika, prípadne v príbuznom študijnom odbore

Ďalšie kritériá:

  • odborná prax minimálne 5 rokov
  • aktívna vedecko-výskumná práca v oblasti aplikovanej matematiky
  • preukázaná schopnosť viesť záverečné a diplomové práce z oblasti matematiky a aplikovanej matematiky
  • publikačná činnosť v odbore
  • schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku
  • znalosť anglického jazyka

Nástup:   marec  2016 

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít  (kritériá na vymenovanie docentov na FMFI UK) zašlite najneskôr do 16. februára 2016 na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky.
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., v.r.
dekan fakulty