Odborní asistenti na KAI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie 3 miest odborných asistentov na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v januári 2020


13. 11. 2019 15.06 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 

3 miest odborných asistentov na

Katedru aplikovanej informatiky

Požiadavky:

1. miesto:

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Informatika 
  • pedagogické zameranie na predmety študijného programu programu aplikovaná informatika, oblasť umelá inteligencia a databázové systémy,
  • vedecká orientácia na oblasť umelá inteligencia a výpočtové logika.

2. miesto:

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Informatika 
  • pedagogické zameranie na predmety študijného programu programu aplikovaná informatika, oblasť umelá inteligencia 
  • požadovaná prax minimálne 10 rokov.

3. miesto:

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Informatika 
  • pedagogické zameranie na predmety študijného programu programu aplikovaná informatika, oblasť spracovania obrazov a počítačového videnia,
  • vedecká orientácia na spracovanie obrazov, počítačové videnie a virtuálnu realitu.


Nástup: 1. január 2020

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.,v.r. 
dekan fakulty