Prospechové štipendium

Priznanie prospechového štipendia v akademickom roku 2023/2024


04. 11. 2023 19.27 hod.
Od: Kristína Rostás

Prospechové štipendium sa priznáva do 15. novembra príslušného akademického roka a poskytuje sa v jednej splátke do konca  príslušného kalendárneho roka; študentom prvého roku štúdia bakalárskych študijných programov sa prospechové štipendium priznáva a poskytuje v jednej splátke v období od 1. apríla do 31. mája príslušného akademického roka. 

Hranica váženého študijného priemeru na priznanie prospechového štipendia v akademickom roku 2023/24:

študijné programy

hranica priemeru na priznanie prospechového štipendia

všetky študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy

1,03

všetky bakalárske študijné programy v študijných odboroch fyzika, fyzika a všeobecné lekárstvo

1,09

všetky bakalárske študijné programy v študijných odboroch informatika, informatika a biológia, informatika a matematika

1,26

všetky bakalárske študijné programy v študijných odboroch matematika

1,11

všetky magisterské študijné programy v študijných odboroch fyzika, fyzika a všeobecné lekárstvo

1

všetky magisterské študijné programy v študijných odboroch informatika

1,08

všetky magisterské študijné programy v študijných odboroch matematika

1,13

Spôsob, akým môže študent namietať nepriznanie prospechového štipendia:

Študenti budú o priznaní prospechového štipendia informovaní prostredníctvom e-mailu (na adresu elektronickej pošty, ktorú študentovi pridelila UK) v termíne do 6.11.2023.

Študent, ktorý do 6.11.2023 neobdrží informačný e-mail o priznaní prospechového štipendia a dôvodne sa domnieva, že mu prospechové štipendium má byť priznané, do 10.11.2023 predloží študijnému oddeleniu dokumenty, ktorými preukáže splnenie podmienok na priznanie prospechového štipendia.


THE MERIT SCHOLARSHIP

A merit scholarship shall be awarded by 15 November of the relevant academic year and shall be provided in one instalment by the end of the relevant calendar year; students in the first year of study of bachelor's degree programmes shall be awarded and provided the merit scholarship in one instalment in the period from 1 April to 30 May of the relevant academic year.

The limit of average for awarding a merit scholarship in the academic year 2023/24:

Study Program

The limit of average for awarding a merit scholarship

all study programs in the field of study: Teacher Training and Education Science

1,03

all bachelor's study programs in the fields of study: Physics, Physics and General Medicine

1,09

all bachelor's study programs in the fields of study: Computer Science, Computer Science and Biology, Computer Science and Mathematics

1,26

all bachelor's study programs in the fields of study: Mathematics

1,11

all master's study programs in the fields of study: Physics, Physics and General Medicine

1

all master's study programs in the fields of study: Computer Science

1,08

all master's study programs in the fields of study: Mathematics

1,13

The way in which a student can object to the non-awarding of a merit scholarship:

Students will be informed about the award of the merit scholarship via e-mail (to the e-mail address assigned to the student by the UK) by 6 November 2023.

A student who does not receive an information e-mail about the award of a merit scholarship by November 6, 2023, and who reasonably believes that he should be awarded a merit scholarship, shall submit documents to the study department by November 10, 2023, proving that the conditions for awarding a merit scholarship have been met.