Cena za celoživotné úspechy pre profesora Tibora Katriňáka

Významný predstaviteľ slovenských matematikov ocenený v rámci udeľovania Ceny za vedu a techniku. 7. novembra 2019.


10. 11. 2019 20.57 hod.
Od: Daniel Ševčovič

Každoročne sa odovzdávajú, v rámci Týždňa vedy a techniky, ceny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ceny za vedu a techniku. 7. novembra 2019 bolo ocenených 14 slovenských vedcov a vedkýň, ako aj tri vedecko-výskumné tímy. Cenu za celoživotné úspechy si prevzal z rúk ministerky školstva SR Martiny Lubyovej TIBOR KATRIŇÁK: za prínos pri budovaní bratislavskej algebrickej školy.  Prof. RNDr. Tibor Katriňák, DrSc. je jedným z najvýznamnejších predstaviteľov generácie slovenských matematikov, ktorá vstúpila na scénu v 60. rokoch 20. storočia. Vo svojej vedeckej práci sa zameral hlavne na teóriu zväzov a univerzálnu algebru. Spolu s profesorom Milanom Kolibiarom sa zásadným spôsobom podieľal na vzniku a budovaní bratislavskej algebraickej školy, ktorá dosiahla široké uznanie v rámci vtedajšieho Československa aj v zahraničí a sám sa stal celosvetovo uznávanou osobnosťou v týchto oblastiach. Publikoval približne 100 vedeckých a odborných prác, je spoluautorom viaczväzkovej prehľadovej monografie z teórie zväzov, ktorá vyšla v ruštine a neskôr i v anglickom preklade vo vydavateľstve Americkej matematickej spoločnosti. Taktiež je spoluautorom troch dodnes používaných učebníc z algebry a teórie čísel.

Profesor Katriňák pôsobí na našej fakulte nepretržite od 1960. V roku 1968 bol menovaný za docenta. K jeho menovaniu za profesora mohlo dôjsť až v r. 1990 po zmene politických pomerov. Niekoľko rokov pôsobil ako vedúci Katedry algebry a teórie čísel a po dlhé roky ako člen Vedeckej rady FMFI UK. Vychoval 8 doktorandov. V minulosti prednášal základné prednášky z algebry, teórie polí, maticového počtu, univerzálnej algebry, teórie zväzov, teórie kódovania a viedol tiež rad seminárov v rámci tejto problematiky. Ako učiteľ ovplyvnil stovky študentov a vychoval desiatky diplomantov. Profesor Katriňák bol viackrát vedúcim grantových projektov, pričom v grantových úlohách stále pôsobí. Aj po svojom odchode do dôchodku v r. 2002 je naďalej vedecky aj pedagogicky činný. Udelenie titulu profesor emeritus umožní prof. Katriňákovi pokračovať vo vedeckej a pedagogickej práci a prispievať tak k činnosti a rozvoju katedry, fakulty a univerzity.