Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Lukáš Fajt (27.8.2019)

v utorok 27.8.2019 o 13:00 hod. v miestnosti F1/364


25. 07. 2019 12.25 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore jadrová a subjadrová fyzika

Termín obhajoby: 27. augusta 2019 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: zasadačka KJFB (F1/364)

Téma dizertačnej práce: Time Calibration and Pulse Processing of the Baikal-GVD Neutrino Telescope

Uchádzač: Mgr. Lukáš Fajt

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
Členovia: prof. prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc., prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc., doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD., prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD. 
Oponenti: prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc., Mgr. Martin Venhart, PhD., prof. Dr. Christian Spiering

Autoreferát dizertačnej práce