Výzva na teamingové výskumné centrá

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu teamingových výskumných centier pre Bratislavský kraj, kód OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04


19. 06. 2018 14.13 hod.
Od: Martina Sandanusová

Dátum uzavretia výzvy: do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov

Cieľ: Cieľom poskytnutia príspevku z OP VaI je financovať vysoko kvalitné projekty na zriadenie teamingového centra, ktorého výskumná stratégia bola predmetom schvaľovania v rámci programu Horizont 2020, pričom ide o podporu komplementárneho projektu na podporu zriadenia teamingového výskumného centra, ktorého zámer bol schválený vo fáze 1 v rámci programu Horizont 2020 – ide o projekt, ktorý zatiaľ nezískal ďalšiu finančnú podporu v druhej fáze v rámci programu Horizont 2020, ale má vysoký potenciál prispieť k vytvoreniu teamingového výskumného centra vysokej kvality (vychádzajúc z hodnotenia vo výzve s kódom H2020-WIDESPREAD-2014-1). 

Žiadateľ: organizácie štátnej a verejnej správy 

Viac informácií nájdete na: https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai_va_dp_2018_211_04/