Výzva na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v Bratislavskom kraji

Ministerstvo hospodárstva SR dňa 8. októbra 2018 vyhlásilo výzvu v rámci operačného programu Výskum a inovácie zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v Bratislavskom kraji. Na výzvu sú vyčlenené prostriedky vo výške 15 miliónov eur. Žiadatelia môžu získať príspevok až do výšky 1 milión eur. Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20


10. 10. 2018 09.26 hod.
Od: Martina Sandanusová

Cieľom výzvy je podporiť inovačné aktivity v podnikoch v Bratislavskom kraji prostredníctvom aplikovaného výskumu, experimentálneho vývoja a tiež aktivitami zameranými na ochranu práv duševného vlastníctva. Každý podporený projekt musí preukázať súlad s niektorou z nasledujúcich domén inteligentnej špecializácie:  

  • Dopravné prostriedky pre 21. storočie,
  • Priemysel pre 21. storočie,
  • Zdravé potraviny a životné prostredie,
  • Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie,
  • Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel. 

Hlavné aktivity projektu musia byť zamerané na priemyselný výskum a/alebo experimentálny vývoj, prípadne ochranu práv duševného vlastníctva. V rámci výzvy môžu byť podporené malé, stredné aj veľké podniky, pričom na realizácii projektov sa môžu podieľať aj výskumné organizácie. Oprávnené sú projekty realizované výlučne na území Bratislavského kraja. 

V rámci výzvy sú k dispozícii prostriedky vo výške 15 miliónov eur. Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 1 milión eur, minimálna výška 200-tisíc eur.

Hodnotenie žiadostí bude prebiehať v rámci hodnotiacich kôl, pričom uzávierky prvých dvoch hodnotiacich kôl sú naplánované na 31. januára a 29. marca 2019. Uzávierky prípadných ďalších kôl budú nasledovať v dvojmesačných intervaloch. Výzva je vyhlásená ako otvorená, teda kjej uzavretiu dôjde až po vyčerpaní prostriedkov, prípadne na základe rozhodnutia poskytovateľa.

Scieľom znížiť administratívnu záťaž žiadateľov je aj táto výzva vyhlásená v zjednodušenom režime. Žiadosti vrátane príloh je možné predkladať plne elektronicky a zjednodušene prebieha aj predkladanie jednotlivých príloh. Žiadateľ nemusí predkladať potvrdenia vydané verejnými orgánmi, t.j. preukazovať splnenie podmienok, ktorých splnenie si poskytovateľ môže overiť vo verejne dostupných registroch. Celá dokumentácia výzvy je nastavená v užívateľsky priateľskom formáte s využitím preddefinovaných formulárov vybraných príloh a pomôcok, ktoré majú žiadateľom pomôcť minimalizovať formálne nedostatky žiadostí.

Viac informácií: https://www.opvai.sk/aktuality/vyhlasenie_vyzvy_20/