Profesor Povinec, člen Kráľovskej spoločnosti pre chémiu

Kráľovská spoločnosť pre chémiu (Spojené kráľovstvo) zvolila profesora Povinca za svojho člena


02. 10. 2023 16.13 hod.
Od: Anna Komová

Prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc. z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK bol zvolený v Londýne za člena Kráľovskej spoločnosti pre chémiu za jeho príspevky k rozvoju nukleárnych vied (vývoj rádio-analytických metód, meranie veľmi nízkych rádioaktivít, podzemné laboratóriá), a ich aplikácií v environmentálnych a kozmických vedách (environmentálna rádioaktivita, dopady jadrových elektrární a ich havárií na životné prostredie, klimatické zmeny v izotopových archívoch, izotopová oceánológia, rádioaktivita mesačných vzoriek a meteoritov). Kráľovská spoločnosť pre chémiu patrí medzi najuznávanejšie vedecké spoločnosti na svete, a členstvo v nej je vysoko hodnotené.