Docent na KAI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta funkčného docenta na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v máji 2024


06. 04. 2024 07.20 hod.
Od: Tatiana Jajcayová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

miesta vysokoškolského učiteľa - funkčného docenta v odbore Informatika na

Katedru aplikovanej informatiky

Kvalifikačné predpoklady: 

  • vedecko-pedagogický titul docent v odbore Informatika 

Ďalšie kritériá:  

  • habilitácia v odbore Informatika alebo preukázanie splnenia kritérií v odbore informatika na FMFI UK
  • pedagogické zameranie na predmety študijných programov aplikovaná informatika
  • vedecká orientácia na oblasť umelej inteligencie a reprezentácia znalostí
  • publikačná činnosť v odbore

Úväzok: 100 %
Forma výberového konania: pohovor
Nástup: máj 2024

Obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na UK sú zverejnené vo Vnútornom predpise č. 23/2021 čl. 108 a Vnútornom predpise č. 19/2022

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pracovná náplň v súlade s § 75 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít a súhlasom o spracovaní osobných údajov zašlite najneskôr do 24. apríla 2024 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

a súčasne elektronicky na adresu Alzbeta.Kontrisovafmph.uniba.sk

 

prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty