Študenti končiacich ročníkov môžu využiť ubytovacie zariadenia počas konania štátnych skúšok


Vážené študentky, vážení študenti,

vzhľadom na priaznivý vývoj v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 na Slovensku a s tým súvisiacich opatrení verejných zdravotníckych autorít - Univerzita Komenského v Bratislave poskytne ubytovanie pre študentov končiacich ročníkov prvého a druhého stupňa štúdia (spojeného prvého a druhého stupňa štúdia) na čas nevyhnutný na absolvovanie prezenčných štátnych skúšok, maximálne na tri (3) noci, ktorí boli v akademickom roku 2019/2020 ubytovaní v niektorom z celouniverzitných ubytovacích zariadení (VI Družba UK/VM Ľ. Štúra – Mlyny UK). Upozorňujeme, že v prípade, ak sa zhorší epidemiologická situácia alebo príde k zmenám opatrení verejných autorít, UK sa nimi bude ďalej riadiť a v prípade, že tak bude žiaduce, poskytovanie ubytovania ukončí.

Žiadosť o ubytovanie študentov končiacich ročníkov sa podáva elektronicky, prostredníctvom webového formulára, najneskôr však päť (5) kalendárnych dní pred termínom prezenčnej štátnej skúšky. Skutočnosť o konaní a Vašom zapísaní sa na štátnu skúšku overí ubytovacie zariadenie na fakulte. S dôrazom na aktuálne platné záväzné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, určené hygienické a protiepidemiologické opatrenia, nie je garantované ubytovanie na rovnakej izbe, ako bol žiadateľ ubytovaný doposiaľ. Ubytovať je možné len žiadateľa o ubytovanie, bez sprievodu alebo inej osoby. Konkrétnu izbu pridelí žiadateľovi ubytovacie zariadenie podľa jeho aktuálnych prevádzkových a kapacitných možností. V prípade, že sa naplní ubytovacia kapacita, ubytovacie zariadenie nie je ďalej povinné akceptovať nové žiadosti, rovnako, ani žiadosti doručené po stanovenej lehote na jej doručenie. Z nevyhnutných prevádzkových dôvodov si ubytovateľ vyhradzuje právo premiestniť ubytovaného do inej izby ubytovacieho zariadenia. Proti rozhodnutiu ubytovacieho zariadenie o pridelení ubytovania nie je prípustné odvolanie.

Výška ceny za ubytovanie je 12 € (s DPH)/noc, uhrádza sa na ubytovacom oddelení pri ubytovávaní a uhrádza sa aj v prípade, že ubytovaný má pretrvávajúci zmluvný vzťah s ubytovacím zariadením a poskytnutú 70 % zľavu z ceny za ubytovanie (podľa čl. 2 ods. 7 Príkazu rektora UK č. 9/2020). Záloha za kľúč je 30 € (suma bude vrátané pri odubytovaní).

Pri vybavovaní ubytovacej agendy je ubytovaný povinný odovzdať podpísané čestné vyhlásenie o neexistencii príznakov vírového infekčného ochorenia.

Čestné vyhlásenie - .pdf
Čestné vyhlásenie - .docx

Bližšie pokyny k odubytovaniu zverejní príslušné ubytovacie zariadenie na svojej webovej stránke.

Ďakujeme za pochopenie 

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
prorektorka pre vzdelávanie a sociálnu oblasť