František Herman víťazom súťaže prác mladých fyzikov 2021

Mgr. František Herman, PhD. z Katedry experimentálnej fyziky získal prvú cenu v súťaži najlepších vedeckých prác vytvorených za posledných 5 rokov.


27. 09. 2021 09.39 hod.
Od: František Herman

Do súťaže vedeckých prác mladých fyzikov 2021 o najlepšie vedecké práce vytvorené za posledných 5 rokov sa prihlásilo osem mladých fyzikov z akademických a univerzitných pracovísk. Členovia hodnotiacej komisie obzvlášť vysoko ohodnotili úroveň a aktuálnosť zamerania zaslaných prác a podiel mladých vedeckých pracovníkov na vzniku vedeckých prác. Zaslané práce boli publikované v špičkových fyzikálnych časopisoch s vysokým impakt faktorom a práce tiež poukázali na široké zapojenie do zahraničnej spolupráce. Prvú cenu získal Mgr. František Herman, PhD. z Katedry experimentálnej fyziky.

Prihlásené práce sa týkajú teoretického popisu rozptylových procesov v konvenčných supravodičoch. Pôvodnou motiváciou bola dlho otvorená otázka nízkoteplotných meraní vodivosti, ktorá ukazuje na nenulovú hodnotu hustoty stavov pre hodnoty energií v rámci tzv. energetickej medzery (charakteristickej veličiny pre supravodivý stav). Tento jav sa dlhý čas vysvetľoval pomocou fenomenologického popisu prostredníctvom rukou vloženého parametra (tzv. Dynesovej formuly). V práci sa podarilo nájsť vhodnú mikroskopickú formuláciu problému vplyvu rozptylových procesov, ktoré narúšajú supravodivé páry elektrónov a následne ju úspešne vyriešiť. Články obsahujú rozšírenia a fyzikálne dôsledky predstaveného modelu popisujúce tzv. Dynesové supravodiče.

František Herman and Richard Hlubina,
Thermodynamic properties of the Dynes superconductors,
Phys. Rev. B 97, 014517 (2018), preprint arXiv:1710.03465, Citations: 14. https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.97.014517 

František Herman and Richard Hlubina,
Electromagnetic properties of impure superconductors with pair-breaking processes,
Phys. Rev. B 96, 014509 (2017), preprint arXiv:1705.04674, Citations: 12.
https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.96.014509 

František Herman and Richard Hlubina,
Microscopic interpretation of the Dynes formula for the tunneling density of states,
Phys. Rev. B 94, 144508 (2016), preprint arXiv:1606.02983, Citations: 20.
https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.94.144508