Obhajoba dizertačnej práce - Serhii Volkov (24.8.2021)

v stredu 24.8.2021 o 13:00 hod. v miestnosti CEFKS F2


23. 07. 2021 14.20 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore fyzika kondenzovaných látok a akustika

Termín obhajoby: 24. augusta 2021 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: CEFKS F2, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Long-range proximity effect on the structures superconductor/ferromagnet

Uchádzač: Serhii Volkov

Školiteľ doktoranda: doc. Ing. Maroš Gregor, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc.
Členovia: doc. RNDr. Martin Moško, DrSc., doc. Ing. Marián Mikula, PhD., Ing. Štefan Chromik, DrSc., Ing. Marián Varga, PhD.
Oponenti: doc. RNDr. Pavol Valko, CSc., RNDr. Vladimír Štrbík, CSc., Mgr. Tomáš Samuely, PhD.

Abstrakt záverečnej práce - SK 

Abstrakt záverečnej práce - EN