Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Miloslava Bagínová (24.8.2023)

vo štvrtok 24. 8. 2023 o 11:00 hod. v miestnosti F1/374


10. 08. 2023 14.12 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe jadrová a subjadrová fyzika

Termín obhajoby: 24. augusta 2023 o 11:00 hod.
Miesto konania obhajoby: miestnosť F1/374, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Monte Carlo simulations of detectors background in underground laboratories

Uchádzačka: RNDr. Miloslava Bagínová

Školiteľ doktorandky: prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
Členovia: prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD., prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc., doc. RNDr. Karol Holý, CSc., doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD.
Oponenti: prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD., doc. RNDr. Ivan Melo, PhD., Ing. Štefan Gmuca, CSc.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN