Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ondrej Tóth (27.10.2021)

v stredu 27.10.2021 o 14:00 hod. v miestnosti F2/272


04. 10. 2021 14.58 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore fyzika kondenzovaných látok a akustika

Termín obhajoby: 27. októbra 2021 o 14:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F2/272, FMFI UK, Bratislava (pre prezenčne prítomných) a MS Teams 

Téma dizertačnej práce: Ab Initio Computational Studies of Pressure-Induced Polymerization in Crystals Made of Simple Molecules

Uchádzač: Mgr. Ondrej Tóth

Školiteľ doktoranda: prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc.
Členovia: doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc., doc. RNDr. Martin Moško, DrSc., RNDr. Marek Mihalkovič, CSc., RNDr. Marián Krajčí, DrSc.
Oponenti: prof. Ing. Pavel Mach, CSc., doc. Ing. Tomáš Bučko, PhD., RNDr. Martin Gmitra, PhD.

Abstrakt záverečnej práce - SK 

Abstrakt záverečnej práce - EN