Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Matej Pecháč (21.8.2023)

v pondelok 21. 8. 2023 o 13:00 hod. v miestnosti I/9 aj online


01. 08. 2023 13.38 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe informatika

Termín obhajoby: 21. augusta 2023 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: miestnosť I/9, FMFI UK, Bratislava, MS Teams

Téma dizertačnej práce: Intrinsically motivated reinforcement learning

Uchádzač: Mgr. Matej Pecháč

Školiteľ doktoranda: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Rastislav Kráľovič, PhD.
Členovia: prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc., doc. RNDr. Gabriela Andrejková, PhD., doc. RNDr. Pavel Smrž, PhD., doc. RNDr. Martin Takáč, PhD.
Oponenti: prof. Ing. Peter Sinčák, CSc., doc. Ing. Michal Gregor, PhD., Dr. András Lörincz

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN