Obhajoba dizertačnej práce - Ing. Matej Pisarčík (12.10.2021)

v utorok 12.10.2021 o 13:00 hod. v miestnosti F2/167


28. 09. 2021 15.03 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia

Termín obhajoby: 12. október 2021 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F2/167, MS Teams

Téma dizertačnej práce: Analysis of Resonant Coupling in 2D Photonic Structures and Picosecond LIBS of Fusion Related Materials

Uchádzač: Ing. Matej Pisarčík

Školiteľ doktoranda: RNDr. Milan Držík, CSc.
Konzultant doktoranda: prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Mário Janda, PhD.
Členovia: doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD., doc. RNDr. Karol Hensel, PhD., prof. Ing. František Uherek, PhD., Ing. Matej Jergel, DrSc. 
Oponenti: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc., RNDr. Juraj Jašík, PhD., prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN