Dva dni s didaktikou matematiky

Na FMFI UK prebehol už 6. ročník konferenie pre učiteľov matematiky a všetkých, ktorým na vyučovaní matematiky záleží. Je priestorom na diskusie, zdieľanie dobrých praktík, získanie nových podnetov do ďalšej práce, ale aj zdieľanie problémov v praxi a hľadanie odpovedí na aktuálne otázky.


22. 09. 2021 09.36 hod.
Od: Mária Slavíčková

V dňoch 9. a 10. septembra 2021 členovia Oddelenia didaktiky matematiky na FMFI UK úspešne zorganizovali šiesty ročník konferencie Dva dni s didaktikou matematiky. Pozvané prednášky, príspevky účastníkov, pracovné dielne, diskusie v átriu, na chodbách, v relaxe, ale aj príspevky v čete a on-line prezentácie výsledkov. Aj tak môže vyzerať hybridná verzia konferencie - priateľská atmosféra umocnená radosťou s osobného stretnutia zhruba 2/3 prihlásených.

Konferenciu tradične otvoril dekan FMFI UK, prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. Účastníkov vo štvrtok zaujala svojou prednáškou doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD. z Fakulty prírodných vied Univerzity Konštatína filozofa v Nitre, v piatok to bol prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., z Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. V oba dni sme paralelných sekciách mali pestrú paletu príspevkov, niektoré z nich budú zverejnené aj na fakultnom YouTube kanáli. Všetky príspevky si bude možné prezrieť v pripravovanom Zborníku z konferencie.

Hybridná forma konferencia umožnila aj obnovenie panelovej diskusie (záznam z diskusie), ktorú moderoval doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc. Dvaja z  pozvaných panelistov, RNDr. Ivana Hučková, PhD. (Gymnázium C. S. Lewisa) a Ing. Peter Halák (Indícia) boli osobne prítomní, tretia panelistka, Mgr. Erika Farkas Erdélyi (ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským) bola pripojená zo svojho pracoviska. Diskusia sa rozprúdila pomerne rýchlo a vyhradený čas 90 min nestačil na zodpovedanie všetkých otázok. Počas diskusie však boli zdieľané osobné skúsenosti, dobré praktiky, námety do ďalších dištančných vzdelávaní a pod. 

Tešíme sa na stretnutie a výmenu skúseností opäť o rok, 8. a 9. septembra 2022!