Zasadnutie AS FMFI UK (14.3.2016)

v pondelok 14.3.2016 o 14:00 hod. v posluchárni C


02. 03. 2016 13.23 hod.
Od: Tomáš Vinař

Návrh programu:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie
 3. Návrh dekana na vymenovanie prodekana FMFI UK
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 4. Dlhodobý zámer rozvoja FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Informácia o metodike delenia finančných prostriedkov na odborné katedry pre rok 2016
  (ústne informuje: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK)
 6. Vyhlásenie riadnych volieb do študentskej komory Akademického senátu FMFI UK na funkčné obdobie od 1. júna 2016 do 31. mája 2018
 7. (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 8. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty
 9. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ
 10. Rôzne
 11. Záver