Výzva na podávanie žiadostí o mimoriadne štipendium

termín: do 27.3.2017


10. 03. 2017 12.10 hod.
Od: Kristína Rostás

Milé  študentky a študenti. 

Dekan fakulty vypisuje výzvu na podávanie žiadostí o jednorazové mimoriadne štipendium podľa Čl. 10, ods. 6 Štipendijného poriadku. Cieľom mimoriadneho štipendia je podporenie aktivít študentov, ktoré súvisia s ich štúdiom, prezentovaním vlastných výsledkov, zvyšovaním kvalifikácie, prípravou na prax, propagáciou štúdia a fakulty. 

Žiadosť sa podáva elektronicky na adresu dana.pardubska@dcs.fmph.uniba.sk, vytlačená podpísaná kópia cez podateľňu na adresu Dana Pardubská, Študijné oddelenie - študenti, ktorí sa kvôli Erasmus pobytu nachádzajú mimo fakulty, pošlú scan podpísanej žiadosti mailom. 

Povinnou súčasťou žiadosti sú: 

  • meno, ročník a študijný program žiadateľa/žiadateľov
  • názov projektu/aktivity, ktoré/á je dôvodom žiadosti
  • ciele projektu/aktivity
  • finančné nároky projektu a ich odôvodnenie
  • v prípade doktorandov v yjadrenie školiteľa o (ne)zapojení žiadateľa do projektov školiteľa a (ne)možnej podpore projektu zo strany školiteľa a informácia o úspešnosti v žiadaní o univerzitný grant pre doktorandov (rok žiadosti/pridelená suma) 

Typické projekty/aktivity – aktívna účasť na konferencii, letnej alebo zimnej škole, podpora krúžkov, vedeckých seminárov, mimoriadne materiálne nároky na bakalársku, diplomovú alebo doktorandskú prácu. 

Predpokladaná suma pridelená na tieto štipendiá v tejto výzve je 10 000,- EUR. Nevyčerpané prostriedky sa využijú v nasledujúcich výzvach.

Dátum uzávierky: 27.3.2017 

Výzva je otvorená pre študentov všetkých stupňov štúdia, prednostne pre študentov pregraduálneho štúdia. Dôvodom je to, že študenti doktorandského štúdia môžu požiadať o grant z univerzity a môžu tiež byť financovaní z VEGA/KEGA projektov.