Pripomienky FMFI UK k návrhu Metodiky rozpisu dotácií pre VŠ

Spoločné pripomienky Akademického senátu FMFI UK a vedenia FMFI UK k návrhu Metodiky rozpisu dotácií verejným vysokým školám na rok 2019


04. 12. 2018 08.40 hod.
Od: Róbert Kysel


Akademický senát FMFI UK a vedenie FMFI UK

I.

zásadne nesúhlasia s navrhovanou zmenou pomeru študentov na učiteľa v skupine odborov 11 a z nej vyplývajúceho zníženia koeficientu odboru pre ostatné skupiny odborov,

II.

ostro sa ohradzujú voči spôsobu, akým Ministerstvo  školstva, vedy, výskumu a športu SR uskutočnilo zmenu koeficientov odborov pre rok 2018 a akým opätovne navrhuje zmenu koeficientov odborov pre rok 2019 v prospech jednej skupiny odborov,

III.

považujú za neakceptovateľné, aby sa v priebehu dvoch rokov znížili koeficienty odborov na 65 % pôvodnej hodnoty pre všetky skupiny odborov s výnimkou skupiny odborov 11 (právo a kánonické právo),

IV.

požadujú návrat koeficientov odborov na hodnoty platné pre Metodiku rozpisu dotácií verejným vysokým školám na rok 2017,

V.

podporujú pripomienky k návrhu Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2019 schválené Radou pre rozvoj a financovanie pri Rade vysokých škôl dňa 29.11.2018 a Radou pre vedu, techniku a umenie pri Rade vysokých škôl zo dňa 30.11.2018,

VI.

žiadajú opraviť nesprávne zaradenie magisterského študijného programu Kognitívna veda pre účely určenia koeficientu odboru (KO) a koeficientu uplatnenia absolventov vysokej školy podľa odboru (KAP).

 

V Bratislave 3. decembra 2018

 

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 
predseda Akademického senátu FMFI UK

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan FMFI UK