Ministerka školstva ocenila aj pedagógov z UK

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová ocenila dňa 27. marca 2018 pri príležitosti Dňa učiteľov šesťdesiatjeden pedagógov a osobností z oblasti školstva pôsobiacich na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému. Nachádzajú sa medzi nimi aj štyri osobnosti z Univerzity Komenského v Bratislave.


Veľkú medailu svätého Gorazda získali dvaja pedagógovia z našej univerzity. Za 50 rokov pôsobenia na Univerzite Komenského v Bratislave a za hodnotné výsledky v pedagogickej, vedeckovýskumnej a spoločenskej oblasti ju získala doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc., z Katedry algebry, geometrie a didaktiky matematiky FMFI UK. In memoriam ju získal prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc., z Prírodovedeckej fakulty UK za dlhoročnú aktívnu prácu v Slovenskej komisii Geografickej olympiády a mimoriadne výsledky v oblasti práce s talentovanou mládežou.

Mgr. Pavel Petrovič, PhD., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK bol ocenený Malou medailou sv. Gorazda za významný, systematický a obetavý prínos k rozvoju talentov a mimoškolskej činnosti žiakov základných a stredných škôl v oblasti robotiky a informatiky a za profesionálne i dobrovoľné edukačné pôsobenie na Slovensku a v medzinárodnom kontexte.

Ďakovný list si prevzala PhDr. Anna Bocková, PhD., z Pedagogickej fakulty UK za dlhoročnú prácu v Slovenskej komisii Dejepisnej olympiády a mimoriadne výsledky v oblasti práce s talentovanou mládežou pri príležitosti jubilejného 10. ročníka Dejepisnej olympiády.

Ministerka Martina Lubyová vo svojom príhovore vyzdvihla význam a poslanie učiteľského povolania. Zdôraznila tiež, že práve vzdelaní ľudia patria medzi najvýznamnejší kapitál Slovenska, a preto je práca pedagógov nezastupiteľná. Pripomenula aj pripravované zmeny v školstve a nevyhnutnú spoluúčasť učiteľov pri zavádzaní týchto zmien do praxe. „Práca pedagóga si zaslúži to najvyššie uznanie. Dnešný slávnostný deň by mal byť len pomyselnou špičkou ľadovca úcty a obdivu, ktoré vám a ostatným pedagógom patria,“ dodala Martina Lubyová na záver.