Študenti a učitelia FMFI UK ocenení pri príležitosti Medzinárodného dňa študenstva

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva už tradične rektor Univerzity Komenského a dekan FMFI UK oceňujú výnimočných študentov a učiteľov fakulty.


21. 11. 2018 21.49 hod.
Od: Tomáš Vinař

Slávnostný ceremoniál, pri ktorom rektor UK ocenil výnimočných študentov a pedagógov, sa uskutočnil 19. novembra 2018 v  aule UK. Oceneným študentom a pedagógom rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., v  ontexte boja za slobodu a demokraciu pripomenul, že študenti sa aj po dvadsiatich deviatich rokoch zúčastňujú na protestných pochodoch a verejných zhromaždeniach v zápase o slušné Slovensko. „Preto je dnešný deň aj slávnosťou tých, ktorých neodradili prekážky na ceste poznania a dosahujú aj v našich podmienkach pozoruhodné výsledky. Práve vy – mladí ľudia a študenti – ste dynamickou, hybnou a mobilizujúcou silou prebúdzajúcou svedomie národa. Som presvedčený, že ani vo vašej generácii sa nevytratí odkaz, volanie a túžba vašich predchodcov po lepšej spoločnosti a lepšom živote,“ vyjadril sa rektor UK. Z FMFI UK ocenil študentov Mgr. Teréziu Eckertovú (doktorandka, jadrová a subjadrová fyzika) za vynikajúce vedecké výsledky, Mgr. Jozefa Kováča (doktorand, aplikovaná matematika) za nadštandardný podiel na pedagogickej činnosti a Bc. Jozefa Rajníka (študent magisterského štúdia, informatika) za výchovu mladých talentov a prácu v rámci špičkového vedeckého tímu Grafy, mapy a iné diskrétne štruktúry. Z pedagógov boli ocenení Ing. František Gyárfáš, CSc. (aplikovaná informatika) za starostlivé vedenie záverečných prác a výborné pedagogické výsledky, doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD. (biofyzika) za pedagogické úspechy a zanietenie pri výučbe biomedicínskej fyziky a prof. RNDr. Pavol Zlatoš, PhD. (algebra) za svedomité vedenie študentov, čoho výsledkom sú aj mnohé práce študentov publikované v kvalitných zahraničných časopisoch a zostavenie kvalitnej učebnice Lineárna algebra a geometria: Cesta z troch rozmerov s presahmi do príbuzných odborov

Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave pán dekan prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. dňa 21.11.2018 vyjadril úprimné poďakovanie za významnú pedagogickú ako i za význačnú vedecko-výskumnú činnosť, ktorou pedagógovia fakulty prispievajú k šíreniu dobrého mena fakulty doma i v zahraničí. V rámci krátkeho stretnutia s vedením fakulty si osobné poďakovanie prevzali nasledujúci zamestnanci: doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD. (jadrová fyzika), RNDr. Martina Bátorová, PhD. (geometria), prof. RNDr. Pavol Ďuriš, CSc. (informatika), RNDr. Veronika Medvecká, PhD. (experimentálna fyzika), RNDr. Marián Melo, PhD. (meteorológia a klimatológia), Mgr. Ján Somorčík, PhD. (štatistika), Mgr. Tomáš Kuchár, PhD. (telesná výchova a šport), doc. RNDr. Martin Takáč,  PhD. (aplikovaná informatika), doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD. (didaktika fyziky) a doc. RNDr. Eugen Viszus, CSc. (matematická analýza).