Prvý úspešný Horizon 2020 – Twinning projekt na Slovensku mal v Bratislave záverečnú konferenciu

Prvý Horizon 2020 projekt, v ktorom je hlavným koordinátorom Univerzita Komenského v Bratislave, zorganizoval záverečnú konferenciu zameranú na excelentnosť. Diskusie a prezentácie o excelentnosti a rozdieloch medzi inštitúciami prebiehali za medzinárodnej účasti pozvaných hostí a partnerov projektu z Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (UIBK) z Rakúska a Open University (OU) z Veľkej Británie.


Projekt ELEvaTE (Achievement of Excellence in Electron Processes for Future Technologies/ ExceLentnosť v Elektrónových TEchnológiách) je prvý slovenský projekt v rámci nástroja na budovanie excelentnosti – Twinning. Pre výskumnú skupinu prof. Štefana Matejčíka a Centrum projektovej podpory na UK projekt priniesol 36 mesiacov aktivít rôzneho typu ako tréningové pobyty u partnerov, účasť na medzinárodných konferenciách, workshopoch, ako i organizovanie niekoľkých vedeckých podujatí. V rámci projektu dochádzalo k intenzívnej výmene vedeckých a manažérskych pracovníkov medzi partnerskými univerzitami. Cieľom projektu je v spolupráci s partnerskými pracoviskami – Inštitútom iónovej fyziky na UIBK a Skupinou molekulárnej fyziky na OU – pozdvihnúť úroveň Laboratória fyziky elektrónov a plazmy (Electron and Plasma Physics Laboratory – EPPL) na úroveň európskych centier excelentnosti s medzinárodným dopadom prostredníctvom zvyšovania kvality vlastných vedcov a výskumníkov.

Záverečná konferencia bola vyvrcholením projektu, ktorý spájal začínajúcich a skúsených vedcov a výskumníkov s odborníkmi na komunikáciu, transfer technológií a projektových manažérov medzinárodných grantových programov. Zároveň hlavnou úlohou konferencie bolo inšpirovať kolegov z ďalších univerzít a iniciovať diskusiu medzi účastníkmi. Prof. Štefan Matejčík upozornil na potrebu budovania podporných štruktúr pre prípravu projektov na národnej a medzinárodnej úrovni.

Rektor UK prof. Karol Mičieta vyzdvihol dôležitosť účasti UK na Horizon 2020 projektoch. Rektor UIBK prof. Tilmann Märk prezradil svoje tipy na úspech, ako sa zaradiť z regionálnej univerzity medzi top 1 – 2 % univerzít svetového významu. Ako hlavné faktory úspešnej excelentnej univerzity uviedol nielen legislatívne zmeny, ale aj zmeny organizačné, ktoré podporujú vznik vlastných inter- a multi-disciplinárnych výskumných oblastí a platforiem, posilnenie kompetencií a vybavenosti projektových centier, rozvoj transferu vedomostí a medzinárodných spoluprác.

Záujem spolupracovať bližšie s Univerzitou Komenského potvrdil aj deň pred konferenciou dňa 5. novembra 2018 podpisom zmluvy o predĺžení a rozšírení spolupráce (platnej od roku 2006) medzi obidvoma univerzitami, ktorá bude podporovať výmenu vedcov a výskumníkov, ako aj ďalší rozvoj administratívnych pracovníkov. Nadštandardným prínosom spolupráce je ponuka postu hosťujúceho profesora pre pracovníka UK, v trvaní dvoch mesiacov na Univerzite v Innsbrucku.

Prof. Nigel Mason ako zástupca OU vyzdvihol excelentnosť vedeckých pracovísk ako proces riadený komunitou odborníkov, preto spoluprácu a zdieľanie skúseností cez projekt ELEvaTE považuje za prínos nielen pre našu univerzitu, ale aj pre nich samotných. Prof. Nigel Mason so súhlasom zúčastnených podotkol, že infraštruktúra nie je iba o laboratóriách, ale najmä o ľuďoch. Podporná štruktúra v rámci univerzít je kľúčom k úspechu. Budovanie sietí a vysielanie svojich ľudí do zahraničia na ďalšie inštitúcie či zlepšovanie skúseností na všetkých úrovniach sú podstatným krokom k zvýšeniu excelentnosti.

Hlavným výsledkom projektu je zviditeľnenie Laboratória fyziky elektrónov a plazmy vo svete a zvýšenie jeho konkurencieschopnosti v rámci Európy, ako i skvalitnenie podporných činností.