Odborníci z UK ocenení za vedu a techniku

Prof. RNDr. Peter Moczo, PhD., prorektor UK pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium, a prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH, z Lekárskej fakulty UK získali ocenenia za prácu a výsledky v oblasti vedy a techniky. Vyhlásenie výsledkov Ceny za vedu a techniku bolo vyvrcholením celoslovenského Týždňa vedy a techniky 2018 v Incheba Expo Bratislava dňa 8. novembra 2018.


Za vynikajúce výsledky vo vývoji metód numerického modelovania seizmického pohybu a ich aplikáciu vo výskume lokálnych efektov zemetrasení bol ocenený prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., z Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorý je zároveň prorektorom UK pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium. Profesor Peter Moczo, predseda Učenej spoločnosti Slovenska, je vo svetovom meradle výraznou vedeckou osobnosťou numerického modelovania šírenia seizmických vĺn a seizmického pohybu v štrukturálne zložitých prostrediach. Sám a neskôr s tímom, ktorý vybudoval, vyvinul pôvodné výpočtové metódy, ktoré patria medzi najpresnejšie a výpočtovo najefektívnejšie na svete. Metódy sú založené na týchto najvýznamnejších parciálnych pôvodných výsledkoch: diskrétna reprezentácia materiálovej nehomogenity a útlmu a objasnenie numerických vlastností konečno-diferenčných schém na riešenie pohybovej rovnice kontinua.

Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH, prednosta Ortopedickej kliniky Lekárskej fakulty UK a Národného ústavu detských chorôb, si prevzal ocenenie za mimoriadny odborný a pedagogický vedeckovýskumný prínos v oblasti ortopédie. Profesor Milan Kokavec je renomovaným a skúseným ortopédom, ktorý na Slovensku často ako prvý aplikuje nové vlastné i prevzaté operačné a liečebné metódy, a snaží sa, aby boli dostupné detským pacientom tie najlepšie ortopedické výkony. Absolvoval študijné pobyty v Rakúsku, Českej republike, Izraeli, Dánsku, Rakúsku, Taliansku a vo Veľkej Británii.  Je prednostom Ortopedickej kliniky LF UK a Národného ústavu detských chorôb, námestníkom pre vedu a výskum NÚDCH a prezidentom Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti. Pod jeho vedením tím lekárov vykonal na Slovensku niekoľko unikátnych operácií.  

MUDr. Michal Chovanec, PhD., z II. onkologickej kliniky Lekárskej fakulty UK a Národného onkologického ústavu bol ocenený ako osobnosť vedy a techniky do 35 rokov za prínos v optimalizácii liečby v klinickom a translačnom výskume u testikulárnych nádorov na Slovensku.

Udeľovanie ocenení vedcom a výskumníkom za ich výsledky v oblasti vedy a techniky je už tradičnou a neoddeliteľnou súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorého hlavným organizátorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií a jeho Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Hlavným odkazom podujatia je uznanie a ocenenie práce slovenských vedcov a vedkýň za ich osobitý význam pre rozvoj spoločnosti. Na slávnostnom galavečere Ceny za vedu a techniku odovzdávala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. „Považujem za veľmi dôležité, aby sme aj takýmto spôsobom ocenili vynikajúcich vedcov, ktorí šíria dobré meno Slovenska v zahraničí. Vďaka tomuto prestížnemu oceneniu sa môžu tieto významné osobnosti dostať aj do širšieho povedomia našej spoločnosti. Svojou prácou a výsledkami si to rozhodne zaslúžia,“ uviedla ministerka. Na galavečere sa zúčastnili aj významní reprezentanti štátneho sektora, sektora vysokých škôl, predstavitelia súkromného sektora pôsobiaci vo výskume a vývoji, predstavitelia klubov, zväzov a združení.