Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Iryna Zabaikina (19.6.2024)

v stredu 19.6.2024 o 11:00 hod. v miestnosti F1/108


28. 05. 2024 15.14 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe aplikovaná matematika 

Termín obhajoby: 19. jún 2024 o 11:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F1 108, FMFI UK

Téma dizertačnej práce: Hybrid gene expression models

Uchádzač: Mgr. Iryna Zabaikina

Školiteľ doktoranda: doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Katarína Janková, CSc.
Členovia: doc. Mgr. Lenka Filová, PhD., doc. RNDr. Mária Trnovská, PhD., doc. RNDr. Zuzana Chladná, Dr., doc. RNDr. Peter Guba, PhD., doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.
Oponenti: Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc., doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD., doc. RNDr. Michal Demetrian, PhD.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN