AS UK na mimoriadnom zasadnutí jednomyseľne schválil vyhlásenie k pripravovaným obmedzeniam akademickej samosprávy v SR

Dňa 6. júna 2018 o 15.00 hod. sa v Aule UK uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK) k návrhu vyhlásenia AS UK a Vedenia Univerzity Komenského v Bratislave k aktivitám smerujúcim k obmedzeniu akademickej samosprávy v Slovenskej republike.


Dôvodom zvolania mimoriadneho senátu bola aktuálna situácia, ktorá sa týka budúcnosti pôsobenia akademických samospráv a spôsobu riadenia univerzít na Slovensku.

Reprezentanti verejných autorít, ako napríklad Republiková únia zamestnávateľov v dokumente Koncept reformy terciárneho vzdelávania na Slovensku z pohľadu RÚZ predkladajú také legislatívne úpravy v tejto oblasti, ktoré by znamenali kritické ohrozenie súčasného nastavenia pôsobnosti akademických samosprávnych orgánov.

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., zdôraznil, že senát je proti obmedzeniu pôsobenia akademických samospráv a proti navrhovanej zmene spôsobu riadenia univerzít na Slovensku, ale nebráni sa diskusii v záujme zlepšenia legislatívnych návrhov týkajúcich sa vysokých škôl.

Predseda Rady vysokých škôl SR doc. RNDr. Martin Putala, PhD., z Prírodovedeckej fakulty UK by privítal užšiu spoluprácu medzi vysokoškolskými reprezentáciami a politickou reprezentáciou.

„Naše vyjadrenia sme artikulovali zdvorilo, ale razantne v tom zmysle, že s určitými vyhláseniami vo verejnom priestore nemôžeme súhlasiť. Naše vyhlásenie nereagovalo bezprostredne na aktuálne legislatívne procesy v oblasti vysokého školstva, ale týkalo sa začatia plošnej celospoločenskej diskusie, z ktorej by zástupcovia akademickej obce nemali byť vynechávaní,“ povedal prorektor UK pre legislatívu prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

Dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., sa vyslovil za to, aby UK vytvárala vlastné alternatívne návrhy a nereagovala len kriticky na analýzy a materiály týkajúce sa reformy vysokého školstva.

Dekan Právnickej fakulty UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., poukázal na to, že príklon k praxi realizujú mnohé vysoké školy a motorom týchto zmien sú často práve akademické samosprávy.

AS UK jednomyseľne prijal Spoločné vyhlásenie Akademického senátu a Vedenia Univerzity Komenského v Bratislave k aktivitám smerujúcim k obmedzovaniu akademickej samosprávy v Slovenskej republike, ktorým vyzýva na širšiu celospoločenskú diskusiu o úlohách a zodpovednosti akademických samospráv v Európe 21. storočia. Celé znenie vyhlásenia nájdete tu.

AS UK v reakcii na vystúpenie predsedu Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomíra Petráka, ktorý sa mimoriadneho zasadnutia AS UK zúčastnil, jednomyseľne "zobral na vedomie jeho ubezpečenie o legislatívnom nezasahovaní do štruktúry akademických slobôd a samospráv, ako aj jeho výzvu na zapojenie sa do prípravy a zapojenie sa do diskusie o nových legislatívnych normách týkajúcich sa vysokého školstva."

Stanovisko AS UK a Vedenia UK podporili: Predsedníctvo AS Trnavskej univerzity v Trnave, AS a dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, AS a dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, AS Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, predseda AS Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Ivan Rybár, CSc. Katolícka univerzita v Ružomberku predloží návrh podporného stanoviska na zasadnutí svojho akademického senátu dňa 19. júna 2018.