Odborný asistent na KJFB (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom v marci 2021


04. 01. 2021 13.13 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta

vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na

Katedru jadrovej fyziky a biofyziky

Požiadavky:  

  • Dosiahnuté odborné vzdelanie : VŠ vzdelanie tretieho stupňa, odbor: Biofyzika.
  • Vedecko-výskumná prax v špecializácii molekulárna akustika a ultrazvuková spektroskopia zameraná na štúdium afinitných interakcií na povrchoch a v objeme.
  • Skúsenosti s meraním pomocou akustických metód a analýzou dát v oblasti využitia DNA aptamérov na štúdium afinitných interakcií na povrchoch a detekcie patogénnych baktérií v mlieku.
  • Schopnosť samostatného riešenia úloh rozvoja vedy, dokumentovaná publikačnou činnosťou.
  • Skúsenosti s prácou v rámci domácich a medzinárodných projektov, účasť na medzinárodných projektoch.
  • Pedagogická činnosť – cvičenia a prednášky týkajúce sa hlavne molekulárnej akustiky a využitia ultrazvuku v biomedicínskej diagnostike, vedenie bakalárov a diplomantov.

Nástup: 1. marec 2021

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite najneskôr do 15 dní od uverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.,v.r. 
dekan fakulty