FMFI UK má troch nových emeritných profesorov

Dňa 8. apríla 2019 dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave slávnostne odovzdal menovacie dekréty trom emeritným profesorom Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Stali sa nimi prof. RNDr. Ján Plesník, DrSc., prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc. a prof. Ing. Ivan Hubač, DrSc.


12. 04. 2019 18.11 hod.
Od: Daniel Ševčovič

Profesor emeritus Univerzity Komenského je čestný akademický titul, ktorý udeľuje rektor univerzity za významné prínosy v oblasti vedy a vzdelávania profesorom starším ako 70 rokov, ktorí pôsobili ako riadni profesori a na Univerzite Komenského naďalej aktívne vedecky a pedagogicky pôsobia. Titul sa udeľuje na návrh Vedeckej rady Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. 

Prof. RNDr. Ján Plesník, DrSc. je jednou z najvýraznejších osobností stojacich pri počiatkoch modernej slovenskej kombinatoriky a teórie grafov. Spolu s prof. Antonom Kotzigom, Jurajom Bosákom, Alexandrom Rosom a Štefanom Známom sa radí medzi tých, vďaka ktorým sa slovenská teória grafov dostala už v 70-tych a 80-tych rokoch minulého storočia na svetovú úroveň. Vo svojom výskume sa zaoberal rozmanitými témami, pričom vo väčšine z nich dosiahol vynikajúce výsledky.  Jeho kniha Grafové algoritmy ovplyvnila celú generáciu matematikov a informatikov a dodnes slúži ako dôležitý zdroj informácií o algoritmoch na grafoch. Prof. Plesník bol a je aj vynikajúcim učiteľom. Vychoval 8 doktorandov, pričom viacerí z nich ostali verní povolaniu vysokoškolského učiteľa a vedca. 

Prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc. patrí k popredným slovenským odborníkom v oblasti aplikácií matematiky a numerického riešenia diferenciálnych rovníc. Je zakladateľom modernej numerickej matematiky na Slovensku. Zameriava sa na riešenie nelineárnych konvekčno-difúznych reakčných úloh s aplikáciami v inžinierskej praxi, a to ako na analýzu riešení, tak aj na ich numerickú realizáciu. Vypracoval niekoľko originálnych metód riešenia tohto typu úloh. Prof. Kačur vyškolil viac ako dve desiatky doktorandských študentov, z ktorých sú už v súčasnosti úspešnými profesormi a docentmi. Je autorom jednej vedeckej monografie a viac ako stovky vedeckých článkov uverejnených v zahraničných odborných časopisoch. 

Prof. Ing. Ivan Hubač, DrSc. patrí k zakladateľom školy chemickej fyziky na Slovensku. Zásadným spôsobom ovplyvnil budovanie tejto disciplíny. Publikoval viac ako 100 prác a 6 monografií. Je celosvetovo známou a vedecky uznávanou osobnosťou v tejto oblasti. Prof. Ivan Hubač pracuje na fakulte od roku 1979, kde bol v roku 1989 menovaný za profesora. Pôsobil 6 rokov ako vedúci katedry biofyziky a chemickej fyziky. Pôsobil niekoľko rokov aj ako predseda Fyzikálnej sekcie  a mnoho rokov ako člen vedeckej rady FMFI UK. Bol členom stáleho výboru Európskej nadácie pre vedu (fyzika). Vychoval siedmich doktorandských študentov.