Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Martin Žemlička (23.8.2016)

v utorok 23.8.2016 o 11:30 hod. v miestnosti F2/272


14. 07. 2016 10.30 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore fyzika kondenzovaných látok a akustika

Termín obhajoby: 23. augusta 2016 o 11:30 hod.
Miesto konania obhajoby: F2/272, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Physical processes in disordered superconductors

Uchádzač: RNDr. Martin Žemlička

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc.
Členovia: prof. RNDr. Andrej Pleceník, DrSc., prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., Mgr. Tomáš Samuely, PhD., doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc.
Oponenti: RNDr. Peter Skyba, DrSc., Ing. Štefan Chromik, DrSc., doc. RNDr. Martin Moško, DrSc.

Autoreferát dizertačnej práce