Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Ladislav Moravský (24.8.2016)

v stredu 24.8.2016 o 11:00 hod. v miestnosti F2/51


26. 07. 2016 14.16 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore fyzika plazmy

Termín obhajoby: 24. augusta 2016 o 11:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F2/51, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Vývoj a štúdium vlastností nových atmosférických zdrojov plazmy a mikrovýbojov a ich aplikácií

Uchádzač: RNDr. Ladislav Moravský

Školiteľ doktoranda: prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD.
Členovia: doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD., Ing. Pavel Mach, CSc., RNDr. Pavol Neogrády, DrSc., RNDr. Miroslav Zahoran, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc., Mgr. Věra Mazánková, PhD., doc. RNDr. Mário Janda, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce