Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Tomáš Rusin (23.8.2016)

v utorok 23.8.2016 o 10:00 hod. v miestnosti M/126


12. 07. 2016 13.35 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore geometria a topológia

Termín obhajoby: 23. augusta 2016 o 10:00 hod.
Miesto konania obhajoby: M/126, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Geometrické a topologické vlastnosti hladkých variet a fibrácií so zameraním na charakteristický rang kánonickej vektorovej fibrácie nad orientovanou Grassmannovou varietou

Uchádzač: Mgr. Tomáš Rusin

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Július Korbaš, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Pavel Chalmoviansky, PhD.
Členovia:  doc. RNDr. Eduard Boďa, CSc., doc. RNDr. Miloš Božek, CSc., doc. RNDr. Juraj Činčura, CSc., doc. RNDr. Štefan Solčan, CSc.
Oponenti: prof. RNDr. Josef Janyška, DrSc., doc. RNDr. Jiří Vanžura, CSc.,           Mgr. Tibor Macko, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce