Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Mária Gemeranová (24.8.2016)

v stredu 24.8.2016 o 9:00 hod. v miestnosti M/116


12. 07. 2016 13.42 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore geometria a topológia

Termín obhajoby: 24. augusta 2016 o 9:00 hod.
Miesto konania obhajoby: M/116, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Approximation of a point set using lemniscate curves and surfaces

Uchádzač: RNDr. Mária Gemeranová

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Pavel Chalmoviansky, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc.
Členovia:  doc. RNDr. Eduard Boďa, CSc., doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD., doc. RNDr. Miloš Božek, CSc., prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD., doc. RNDr. Štefan Solčan, CSc., doc. RNDr. Valent Zaťko, CSc.
Oponenti: prof. Ing. Miloš Šrámek, CSc., doc. RNDr. Mária Kmeťová, CSc., doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.

Autoreferát dizertačnej práce