Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Zuzana Kovaľová (30.8.2016)

v utorok 30.8.2016 o 17:00 hod. v L´Ecole Supérieure d´Electricité (SUPELEC)


13. 07. 2016 14.20 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore biofyzika

Termín obhajoby: 30. augusta 2016 o 14:00 hod.
Miesto konania obhajoby: L´Ecole Supérieure d´Electricité (SUPELEC), 3 rue Joliot-Curie-Plateau de Moulon, 911 92 Gif-sur-Yvette CEDEX, France

Téma dizertačnej práce: Bio-decontamination of biofilms on surfaces by cold plasma

Uchádzač: Mgr. Zuzana Kovaľová

Školiteľ doktoranda: : doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD., prof. Emmanuel Odic, D.Sc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. Michael Dubow, PhD.
Členovia: doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., prof. RNDr. Melánia Babincová, DrSc., prof. RNDr. Libuša Šikurová, PhD., Michael J. Kirkpatrick, PhD.
Oponenti: Dr. Jean-Michel Pouvesle, D.Sc., Dr. Lluis Mir, D.Sc., prof. David Graves

Autoreferát dizertačnej práce