Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Sopio Melikishvili (30.8.2016)

v utorok 30.8.2016 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


13. 07. 2016 10.54 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore biofyzika

Termín obhajoby: 30. augusta 2016 o 14:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F1/364, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: The study of the mechanisms of interaction of polymer nanoparticles and dendrimers loaded by HIV-derived peptides with model and cell membranes

Uchádzač: Mgr. Sopio Melikishvili

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc.
Členovia: prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc., doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD., RNDr. Karol Ondriaš, DrSc., prof. Ing. Július Cirák, CSc.
Oponenti: prof. Pavol Balgavý, CSc., doc. Ing. Martin Weis, PhD., RNDr. Michal Cagalinec, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce