Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Martin Hodosyová (26.8.2016)

v piatok 26.8.2016 o 11:00 hod. v miestnosti F2/126


12. 07. 2016 14.17 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore teória vyučovania fyziky

Termín obhajoby: 26. augusta 2016 o 11:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F2/126, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Spôsobilosti vedeckej práce a ich formatívne hodnotenie

Uchádzač: Mgr. Martina Hodosyová

Školiteľka doktoranda: doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc.  
Členovia:doc. RNDr. František Kundracík, PhD., doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.,   doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD., PaedDr. Peter Horváth, PhD., prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc., doc. RNDr. Viera Haverlíková, PhD.
Oponenti: prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc., doc. PaedDr. Ľubomír Krišťák, PhD., PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce