Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Mária Holecyová (30.8.2016)

v utorok 30.8.2016 o 14:00 hod. v miestnosti M/125


13. 07. 2016 10.35 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore aplikovaná matematika

Termín obhajoby: 30. augusta 2016 o 14:00 hod.
Miesto konania obhajoby: M/125, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Maximum Principle for Infinite Horizon Discrete Time Optimal Control Problems

Uchádzač: Mgr. Mária Holecyová

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Marek Fila, DrSc.
Členovia: doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc., prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., doc. RNDr. Beáta Stehlíková, PhD., doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc., doc. RNDr. Michal Zajac, PhD., Mgr. Michal Zákopčan, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce