Odborná diskusia na tému Starostlivosť o náš spoločný domov (20.4.2016)

v stredu 20.4.2016 o 9:45 hod. v Aule BenediktaXVI. RKCMBF UK


18. 04. 2016 10.35 hod.
Od: Marek Pleva

Študentská časť Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou UK pri príležitosti Dňa Zeme vás pozýva na odbornú diskusiu na tému Starostlivosť o náš spoločný domov.  

Podujatie sa uskutoční pod záštitou rektorka UK, 20. apríla 2016, v dopoludňajších hodinách na pôde RKCMBF UK v Aule Benedikta XVI. so začiatkom o 9:45.  

Ide o odbornú diskusiu zameranú na problematiku životného prostredia. Tejto téme sa venuje málo pozornosti, aktuálne sa však dotýka každého človeka. Ľudské aktivity sa stali príčinou ekologickej nerovnováhy a výrazného zhoršovania stavu prostredia. Klimatické zmeny, zánik prirodzených ekosystémov, migrácie organizmov a ľudí za lepšími životnými podmienkami – to všetko ohrozuje „zdravie“ našej planéty. Príčinu i riešenie možno hľadať na ekologickej, ekonomickej, legislatívnej, výchovnej i duchovnej úrovni, čím sa vynára naliehavá potreba interdisciplinárneho dialógu. 

Hlavným cieľom pripravovaného podujatia je rozvinutie medzifakultnej spolupráce v rámci Univerzity Komenského nielen po odbornej stránke. Domnievame sa, že podujatie tohto typu je správnym krokom pre rozvoj a utužovanie spolupráce jednotlivých súčastí univerzity, ale je aj skvelou demonštráciou vysokej odbornej úrovne Univerzity Komenského. Cieľovou skupinou podujatia sú študenti všetkých fakúlt UK, ako aj odborná a laická verejnosť. 

Viac informácií a program diskusie