Vedúci matematických katedier (výberové konania)

Dekan FMFI UK vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie "vedúci katedry" na Katedre algebry, geometrie a didaktiky matematiky, na Katedre aplikovanej matematiky a štatistky a na Katedre matematickej analýzy a numerickej matematiky s termínom nástupu v júli 2016


01. 04. 2016 09.57 hod.
Od: Anna Macková

V súlade s čl. 33 Štatútu fakulty vypisujem výberové konanie na obsadenie funkcie 

vedúci katedry: 

Katedry algebry, geometrie a didaktiky matematiky

Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky

Katedry matematickej analýzy a numerickej matematiky

                       

Uchádzať sa o funkciu vedúceho katedry  môžu profesori, docenti alebo vedeckí pracovníci po priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa I alebo IIa.

Nástup:  1.7.2016

Termín podania prihlášky do výberového konania je do 29.4.2016. Prihlášky sa podávajú na sekretariáte dekana (F2/24). Súčasťou prihlášky má byť stručná predstava uchádzača o zameraní príslušnej katedry v pedagogickej a výskumnej oblasti aspoň na najbližšie štyri roky.

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty