Vedúci Katedry informatiky (výberové konanie)

Dekan FMFI UK vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie "vedúci katedry" na Katedre informatiky s termínom nástupu v júli 2016


01. 04. 2016 10.00 hod.
Od: Anna Macková

V súlade s čl. 33 Štatútu fakulty vypisujem výberové konanie na obsadenie funkcie: 

vedúceho katedry

Katedry  informatiky

Uchádzať sa o funkciu vedúceho katedry môžu profesori, docenti alebo vedeckí pracovníci po priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa I alebo IIa.

Nástup:  1.7.2016

Termín podania prihlášky do výberového konania je do 29.4.2016  Prihlášky sa podávajú na sekretariáte dekana (F2/24). Súčasťou prihlášky má byť stručná predstava uchádzača o zameraní príslušnej katedry v pedagogickej a výskumnej oblasti aspoň na najbližšie štyri roky.

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty