Profesori na KAG (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest profesorov na Katedru algebry a geometrie s nástupom v septembri 2020


14. 05. 2020 15.22 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 

2 funkčných miest profesorov v odbore Matematika na

Katedru algebry a geometrie

Kvalifikačné predpoklady: 

  • vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent v odbore Matematika 

Požiadavky na 1. miesto: 

  • pedagogická prax minimálne 5 rokov vo vyučovaní matematických predmetov na vysokej škole a predpoklady viesť (aj v anglickom jazyku a aj elektronickými prostriedkami) prednášky, cvičenia, semináre a záverečné práce všetkých stupňov vzdelávania so zameraním aj na diskrétnu matematiku,
  • vedecká publikačná činnosť v oblasti matematiky a jej aplikácií,
  • skúsenosti s riešením výskumných projektov a schopnosť získavať grantové prostriedky na ich riešenie,
  • aktívna znalosť anglického jazyka

Požiadavky na 2. miesto:

  • pedagogická prax minimálne 5 rokov vo vyučovaní matematických predmetov na vysokej škole a predpoklady viesť (aj v anglickom jazyku a aj elektronickými prostriedkami) prednášky, cvičenia, semináre a záverečné práce všetkých stupňov vzdelávania so zameraním aj na počítačovú grafiku a geometriu,
  • vedecká publikačná činnosť v oblasti matematiky a jej aplikácií najmä v počítačovej grafike,
  • skúsenosti s riešením výskumných projektov a schopnosť získavať grantové prostriedky na ich riešenie,
  • aktívna znalosť anglického jazyka. 

Nástup: 1. september 2020

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.,v.r. 
dekan fakulty