Profesor a odborný asistent na KAI (výberové konania)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest profesora a odborného asistenta na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v septembri 2020.


14. 05. 2020 14.43 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miest

profesora v odbore Informatika na 

Katedru aplikovanej informatiky

Kvalifikačné predpoklady:  

  • vedecko-pedagogický titul profesor v odbore Informatika 

Ďalšie kritériá:  

  • pedagogické zameranie na predmety z oblasti kognitívnej vedy a aplikovanej informatiky (zameranie umelá inteligencia), 
  • vedecká orientácia na oblasť kognitívna veda a umelá inteligencia,
  • publikačná aktivita v oblastiach kognitívna veda alebo umelá inteligencia. 

a

odborného asistenta na

Katedru aplikovanej informatiky

Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Informatika,
  • pedagogické zameranie na predmety študijného programu aplikovaná informatika, oblasť spracovania obrazov a počítačovej grafiky,
  • vedecká orientácia na spracovanie obrazov a počítačovú grafiku,
  • publikačná činnosť v odbore.

Nástup: 1. septembra 2020

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.,v.r. 
dekan fakulty