Historicky najväčšia investícia do slovenskej vedy a výskumu: Slovenská technická univerzita a Univerzita Komenského získali 111 miliónov eur

Bratislava 15. októbra 2019: Dve najväčšie a najlepšie univerzity na Slovensku získali historicky najväčšiu investíciu na modernizáciu výskumnej infraštruktúry, rekonštrukciu budov a posilnenie vedeckých kapacít. Koordinačným lídrom projektu je STU, prostriedky z projektu si obe univerzity podelia na polovicu.


Projektový návrh pripravovali univerzity v spolupráci s rezortmi školstva a financií, s expertmi z Európskej investičnej banky a Európskej komisie. Niekoľkoročný proces príprav projektu uzavreli spoločným podpisom zmluvy ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová spolu s rektorom STU Miroslavom Fikarom a rektorom UK Marekom Števčekom.

Martina Lubyová pri podpise zmluvy konštatovala: „Táto snaha stála za to. Projekt ACCORD má potenciál výrazne ovplyvniť sociálno-ekonomický rozvoj Slovenskej republiky prostredníctvom modernizácie a rozvoja vysokoškolského vzdelávania v oblastiach STEM - vedy, technológií, inžinierstva a matematiky v dvoch špičkových, najvýznamnejších univerzitách na Slovensku.”

Nová etapa v živote univerzít

Rektor STU Miroslav Fikar poďakoval každému, kto priložil ruku k dielu, no osobitne predchádzajúcemu vedeniu oboch univerzít - Robertovi Redhammerovi z STU a Karolovi Mičietovi z UK - za ich osobný vklad, invenciu aj trpezlivosť pri príprave projektu. „Chcem tiež poďakovať viceguvernérovi Európskej investičnej banky Vazilovi Hudákovi za jeho neoceniteľnú pomoc a osobný vklad.”

Podľa Fikara sa týmto projektom „začína nová etapa v živote oboch univerzít. Etapa užšej a lepšej spolupráce, etapa veľkých investícií do výskumnej infraštruktúry, na konci ktorej budeme obaja silnejší, modernejší, atraktívnejší.”

Rektor UK Marek Števček zdôraznil, že „pre našich pracovníkov, ako aj študentov a doktorandov bude mať projekt veľký prínos, pretože zlepší podmienky pre ich tvorivosť a prinesie viac príležitostí participovať na prestížnych výskumných projektoch.“

Podujatie podporil na diaľku aj viceprezident Európskej investičnej banky (EIB) Vazil Hudák, ktorý vo svojom príhovore uviedol: „Technická pomoc JASPERS, poskytovaná spoločne EIB a Európskou komisiou, napomohla pri príprave projektu ACCORD na čerpanie podpory z európskych grantov. ACCORD umožňuje, aby dve kľúčové slovenské univerzity STU a UK spojili svoje sily a udržali si konkurencieschopnosť voči zahraničným konkurentom, najmä zo strategického regionálneho hubu Viedeň-Brno-Bratislava. Toto úsilie je pre Slovensko veľmi významné, keďže prispieva k modernizácii univerzitného vzdelávania a výskumu, k vyššej atraktivite štúdia a k motivácii príchodu zahraničných študentov a vedeckých pracovníkov na Slovensko.“

Ciele projektu

Cieľom projektu ACCORD je zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách a zvýšenie konkurencieschopnosti dvoch najväčších a najlepších slovenských univerzít v európskom výskumnom priestore. Obe inštitúcie zmodernizujú svoju výskumnú aj IT infraštruktúru, opravia svoje budovy a zvýšia tým úroveň a atraktivitu vzdelávacieho prostredia a zároveň významne znížia energetickú náročnosť a produkciu CO2.

V rámci projektu vznikne nový pavilón špičkových technológií a nové zariadenia a prístroje budú k dispozícii vo viacerých otvorených laboratóriách nielen pre pracovníkov oboch univerzít, ale aj pre ďalšie výskumné organizácie a partnerov zo súkromného sektora.

Projekt podporí excelentné tímy a pracoviská, jeho súčasťou bude podpora celého spektra výskumných aktivít, medzi nimi napríklad v oblastiach kybernetickej bezpečnosti, automatizácie a riadenia, biotechnológií a biomedicíny alebo aj materiálového výskumu.

Financie

Ide o historicky najväčší akademický investičný projekt v dejinách Slovenska a zároveň tiež o najvýznamnejšiu investíciu v súčasnom programovom období implementácie štrukturálnych fondov v operačnom programe Výskum a inovácie. V najbližších 4 rokoch preinvestujú obe univerzity 111 miliónov eur, z toho 105,4 miliónov eur tvorí príspevok z eurofondov a štátneho rozpočtu a 5,5 miliónov eur vložia do projektu z vlastného vrecka.

Z pôvodne 120 miliónového balíka však na základe požiadavky z Bruselu vypadla kľúčová položka na platy výskumných pracovníkov. „Sumu viac než 8 miliónov eur budeme musieť v budúcich 4 rokoch spoločnými silami spolu s Vládou SR nejakým spôsobom vykryť, aby sme naplnili merateľné ukazovatele projektu v rámci výkonov vo vede. Pevne verím, že aj tento problém sa nám podarí vyriešiť,” upresnil Miroslav Fikar. Ministerka školstva Martina Lubyová v reakcii uviedla, že „tieto zdroje plánujeme nasmerovať v rámci ďalších výziev Operačného programu Výskum a inovácie.”